معتادان گمنام

راه کار های بهبودی

سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

   به نام وجودی که وجودم ز وجودش

            شده موجود........

ما آنچه را که داریم فقط با مراقبت کامل حفظ کنیم وهمان طوری که آزادی فردی ما از قدم های دوازده گانه سرچشمه میگیرد به همان صورت آزادی گروه نیز به سنتها بستگی دارد .                                  تا زمانی که پیوندهایی که ما را به یکدیگر متصل میکند ازآنچه که مارا از هم جدا مینماید محکم تر باشد همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

۱)  منافع مشترک ما بایست در راس قرار گیرد .بهبودی شخصی به وحدت NA بستگی دارد .

۲)  در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد خداوندی مهربان که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بیان کند .  رهبران ما فقط خدمت گزاران مورد اعتماد  می باشند. آنها حکومت نمی کنند .

۳)  تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است.

۴)هرگروه بایست مستقل  باشد به استثنای مواردی که بر گروهای دیگر وNA در کل اثر بگذارند.

۵)هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.

۶)یک گروهNA هرگز نبایست هیچ موسسه مرتبط ویا هر سازمان خارجی را تایید ویا در آن سرمایه گذاری کند یا نام NA رابه آنها عاریت دهد مبادا مسائل مالی ملکی و شهرت مارااز هدف اصلی خود منحرف سازد.

۷)هر  گروه NA میبایست کاملا متکی به خود باشد وکمکی از خارج دریافت نکند.

۸) معتادان گمنام بایست همیشه غیر حرفه ای باقی بمانند اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.

۹) NA تحت این عنوان هرگز نبایست سازماندهی شود ام ما میتوانیم هیاتهای خدماتی یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که بدانها خدمت میکنند مسئول باشند.

۱۰)معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارند و نام NA هرگز نباید به مباحث اجتماعی کشانده شود.

۱۱) خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات رادیو و فیلم حفظ کنیم.

۱۲) گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم.


این فرمول همیشه در راس کار تو باشد  چیزی مصرف نکن کتاب را بخوان با دوستان برنامه مشارکت کن و منتظر معجزه باش.


     

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 20:9  توسط سعید  |